Algemene voorwaarden Marjolein & Simone coaching Lingewaard

Versie: juli 2021

Opdrachtnemer en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden:

Marjolein & Simone coaching Lingewaard

Gevestigd aan de Kolk 57 & Kolk 67 te Huissen

Kamer van Koophandel nummer HappYou kindercoaching (Kolk 57) : 77408969.

Kamer van Koophandel nummer Kind in Kracht coaching (Kolk 67) : 75741067.

 

Opdrachtgever:

 • de wettelijk gezag hebbende ouder(s)/vertegenwoordiger(s) van het Kind (minderjarige) ten behoeve van wie de Overeenkomst tot het verlenen van Diensten is aangegaan. Of:
 • opvoeders die ten behoeve van de opvoeding van kind/kinderen waarmee zij werken een coaching traject willen volgen.

 

Overeenkomst:

een mondelinge/schriftelijke Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Marjolein & Simone coaching Lingewaard die het verlenen van Diensten door de Opdrachtnemer aan het Kind of opvoeders betreft.

 

Diensten:

alle voorbereidende en uitvoerende diensten door Marjolein & Simone coaching Lingewaard die verband houden met de gesloten Overeenkomst.

 

Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Marjolein & Simone coaching Lingewaard én alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Indien er in de samenwerking tussen Opdrachtgever en Marjolein & Simone coaching Lingewaard wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, dan zijn deze afwijkingen pas geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk (mogelijk digitaal) zijn overeengekomen.

 

Overeenkomst

 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard wijst gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers op de toepasbaarheid van deze Algemene Voorwaarden en de geldende tarieven voor afname van Diensten. Deze tarieven zijn te vinden op de website van Marjolein & Simone coaching Lingewaard: www.marjoleinensimonecoachinglingewaard.nl
 • Gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers voorzien de Opdrachtnemer van voor de dienstverlening relevante informatie over het te begeleiden Kind. Wanneer het Kind jonger is dan 16 jaar en de aanwezige gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger een Overeenkomst aan wil gaan, dan deelt deze de Opdrachtnemer mede wie deelt in het ouderlijk gezag over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is.
 • Wanneer Diensten worden afgenomen, gaan de Algemene Voorwaarden in vanaf de digitale aanmelding/toestemming voor de coaching.
 • Beide gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers dienen toestemming te geven voor coaching van het Kind. In het geval er één van de gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers een Overeenkomst met Marjolein & Simone coaching Lingewaard aan wil gaan, is deze verplicht om de andere gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger hierover te informeren. Deze betreffende ouder dient naar waarheid toestemming voor beide gezaghebbende ouders te geven middels het inschrijfformulier. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op (digitaal) ondertekenen van wijziging in de begeleiding van het Kind.
 • Indien één gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger van het Kind de andere gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger níet op de hoogte stelt van de overeen te komen samenwerking met Marjolein & Simone coaching Lingewaard, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de nalatige opvoeder. De betreffende opvoeder kan de Opdrachtnemer hier als kindercoach dan ook niet op aanspreken.
 • Indien één van de gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers niet of niet (langer) instemt met deelname van het Kind aan een coaching traject, dan dient Marjolein & Simone coaching Lingewaard hier direct van op de hoogte te worden gesteld. In dat geval is het de Opdrachtnemer niet toegestaan om het Kind (verder) deel te laten nemen aan het coaching traject.

 

Afspraken

 • Afspraken beginnen en eindigen op de tijdstippen zoals vermeld op de website. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het Kind op de juiste tijd/plaats aanwezig is en weer opgehaald wordt. Het Kind komt en vertrekt zelfstandig indien van te voren afgesproken.
 • Indien het Kind later aanwezig is dan op het afgesproken tijdstip, dan betekent dit niet dat de activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. De Opdrachtgever blijft dan alsnog het volledige tarief verschuldigd.
 • De Opdrachtgever dient tijdens een activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor de Opdrachtnemer.
 • Indien de Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, omdat hij of zij zelf of het Kind verhindert is, dan dient hij/zij Marjolein & Simone coaching Lingewaard hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Een gemiste coaching kan ingehaald worden, mits deze voortijdig is afgezegd.
 • Indien een afspraak door de Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang en er is geen aanwijsbare reden voor overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. Indien dit het geval is, wordt een nieuwe afspraak om de gemiste coaching in te halen ook in rekening gebracht tegen het gebruikelijke tarief.
 • Bij verhindering van het Kind van een volledig coachingtraject kan de Opdrachtgever tot 4 weken voor tijd kosteloos annuleren (per mail). Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de eerste coachingdag betaalt de Opdrachtgever 50% van het bedrag, tenzij er één of meerdere deelnemers op de wachtlijst staan. Bij annulering binnen 2 weken wordt het volledige bedrag voor het gehele coachingtraject in rekening gebracht. Uiteraard mag een ander Kind deze plek innemen, indien de Opdrachtnemer hierover per mail op de hoogte van wordt gebracht.
 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard is altijd gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht niet kan doorgaan. Zij zal de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

Tarieven

 • De geldende tarieven voor Dienstverlening staan vermeld op www.marjoleinensimonecoachinglingewaard.nl en worden op verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief voorbereiding, drinken en wat lekkers, tenzij anders aangegeven.
 • Dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, wordt op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

Factuur en betaling

 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard stuurt de Opdrachtgever een factuur voor af te nemen dienstverlening 3 weken voorafgaand aan de afgesproken datum waarop de coaching start. De Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Opdrachtnemer te voldoen.
 • Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt de Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten conform de wet aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is Marjolein & Simone coaching Lingewaard gerechtigd de dienstverlening direct stop te zetten.

 

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is met betrekking tot de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is verteld of als logisch gevolg uit de aard van de informatie.
 • Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers en, indien relevant, van het Kind zelf.
 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van de Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Aansprakelijkheid

 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard zet zich ervoor in de Overeenkomst naar beste deskundigheid en vermogen uit te voeren. De Opdrachtnemer heeft een inspanningsplicht, geen resultaatplicht.
 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst indien de Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 • Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid vermeerder tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 5 coachsessies.
 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

 

Klachten en geschillen

 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard stelt alles in het werk om een voor Opdrachtgever, Kind en Opdrachtnemer prettige samenwerking te bewerkstelligen. Wanneer de Opdrachtgever toch een klacht heeft, kan deze de Opdrachtnemer er schriftelijk van op de hoogte brengen (vermeld e-mailadres en/ of postadres).
 • De daaropvolgende stap is een persoonlijk gesprek tussen de Opdrachtgever en Marjolein & Simone coaching Lingewaard, waarin de Opdrachtnemer haar best doet om tot een oplossing te komen die voor iedereen bevredigend is.
 • Komen de Opdrachtgever en Marjolein & Simone coaching Lingewaard er in het gesprek niet samen uit, dan kan de Opdrachtgever een beroep doen op de klachtenfunctionaris van het KinderCoachGilde, de beroepsvereniging waar de Opdrachtnemer bij is aangesloten.

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Marjolein & Simone coaching Lingewaard is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Slotbepaling

 • Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.